glosszárium

biológiai nem

Az emberek besorolása „nő” és „férfi” kategóriákba elsődleges és másodlagos nemi jellegük alapján.

 


 

bullying (iskolai zaklatás/megfélemlítés/bántalmazás)

Olyan iskolában zajló, szisztematikus, ismétlődő, szándékos és tudatos bántalmazó cselekvések, amelyeket egy személy vagy egy csoport ellen valamilyen kiszemelt tulajdonsága miatt követ el egy vagy több kortárs. A zaklatás lehet érzelmi, szóbeli vagy fizikai. A zaklatás célja a zaklató hatalmának megerősítése a zaklatás célpontja felett, következményei pedig hosszútávú érzelmi, mentális vagy egészségügyi problémák, legvégső esetben akár öngyilkosság is lehet.

 


 

cisznemű

Olyan személy, akinek a nemi identitása és/vagy nemi önkifejezése megegyezik a születésekor kapott biológiai nemével, tehát pl. nőneműként anyakönyvezték, és nőnek is érzi magát. Ellentéte a transznemű.

 


 

családon belüli erőszak

A nők elleni erőszak leggyakoribb formája. A családon belüli erőszak egyrészt a nők fizikai és lelki jóllétének megsértése, nyílt támadás emberi jogaik ellen, másrészt bűncselekmény. Ez a jelenség létezik a társadalom minden rétegében és minden korosztályában. A családon belüli erőszakos cselekményeket „nők elleni erőszaknak” nevezték el, utalva arra, hogy az áldozatok döntő többsége nő, míg az erőszak gyakorlója az esetek legnagyobb részében a férfi. A családon belüli erőszak számtalan módon megvalósulhat, leggyakrabban fizikai, szexuális, érzelmi, lelki erőszakként, de a bántalmazott személy pénzügyi, baráti, családi kapcsolatának korlátozásaként is jelentkezhet.

 


 

diszkrimináció

Olyan megkülönböztető bánásmód, amely egy adott társadalmi csoportot vagy a csoport tagjait hátrányosan kezeli. A diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés lehet nyílt vagy burkolt, de mindenképpen negatívan hat a diszkriminált csoport vagy azok tagjainak esélyegyenlőségére.

 


 

egyenjogúság

A nemek közötti egyenjogúság alatt azt értjük, hogy minden emberi lény szabadon fejlesztheti személyes képességeit és szabadon dönthet anélkül, hogy alávetné magát a megcsontosodott nemi szerepek nyomán kialakult korlátozásoknak. A nők és a férfiak különböző viselkedési formáit, különböző vágyait és különböző szükségleteit azonos módon kell értékelni és bátorítani.

 


 

egyenlő bánásmód a nők és férfiak számára

Az egyenlő bánásmód követelménye a diszkrimináció tilalmát, ill. a hátrányos megkülönböztetéstől mentes élethez való jog garantálását jelenti. Az egyenlő bánásmód elve megköveteli a jogalkotóktól és a jogalkalmazóktól, hogy az összehasonlítható helyzetben lévő, releváns tulajdonságaik tekintetében hasonló személyeket azonos módon kezelje, ez eltérő helyzeteket pedig ne azonosképpen szabályozza, értékelje.

 


 

előítélet

Egy adott társadalmi csoportra kivetített, általában negatív értékítélet, erős negatív érzelmi viszonyulás. A sztereotípiával ellentétben az előítélet mások irányában megnyilvánuló negatív, diszkriminatív, kirekesztő, bántalmazó viselkedés alapja lehet.

 


gender-érzékeny

Olyan megközelítés, amely figyelembe veszi a nemek közti esélyegyenlőség szempontjait. Például egy gender-érzékeny pedagógiai programban átfogóan szerepelnek ezek a szempontok. A pedagógusok „gender-érzékenyítésére” vannak képzések, amelyeken elsajátítható az a szempontrendszer, amely érzékeny a nemek esélyegyenlőségére az oktatási intézményen belül. A gender-érzékeny és a gender-tudatos fogalmak egymás szinonimái.

 


 

gender-semleges

Olyan megközelítés, amely nem tartalmazza valamelyik nem pozitív megkülönböztetését vagy előtérbe helyezését, illetve nem hangsúlyozza ki valaminek a nemi jellegét. Példa erre, amikor nem öltöztetik kötelező jelleggel rózsaszínbe a kislányokat és kékbe a kisfiúkat, hanem ebből a szempontból semleges színekbe, vagy az olyan foglalkozásnevek, amelyekben nem szerepel a foglalkozást végző neme (pl. óvónő helyett óvódapedagógus). Bár ezt a kifejezést gyakran félreértelmezik, a gender-semleges megközelítésnek nem célja a „nemek eltörlése”.

 


 

gender-tudatos

Olyan személy, aki tisztában van a nemek közti egyenlőtlenségekkel és igyekszik ezek ellen tenni a tevékenységei során. Például a gendertudatos tanár figyel arra, hogy egyenlő bánásmódban részesítse lány és fiú diákjait, észreveszi a tankönyvekben a nemi sztereotípiákat és a nők hiányát a tananyagban, vagy a tantestületben a nemi alapú megkülönböztetést, és amennyire lehetséges, igyekszik ezekre felhívni a kollégái figyelmét, illetve a tananyagban kiegészíteni, ellensúlyozni az egyoldalú megközelítéseket.

 


 

gender mainstreaming

Az a stratégia, melynek segítségével a nők és a férfiak egyenlőségének minden szinten és minden területen történő érvényesítése megvalósítható. A gender mainstreaming a nemek dimenziójának beépítése a politikai/eljárási folyamatok minden egyes szintjén a tervezésbe, a kivitelezésbe, a monitorozásba, és az értékelésbe azzal a céllal, hogy elősegítsék a nők és a férfiak közötti egyenlőség érvényesülését.

 


 

heteronormativitás

Olyan szemléletmód, amely a heteroszexualitást normának, alapnak, „természetesnek”, egyetlen elfogadható szexualitásnak tekinti, a heteroszexualitástól eltérő szexualitásokat természetellenesnek, betegségnek, devianciának tartja. Ezen belül is egy bizonyos fajta heteroszexualitást tekint normának: azt, amelyik a nemi szerepek és identitások szigorú férfi-nő ellentétpárra osztásán alapszik, a hosszú távú, monogám (lehetőleg házasság), férfi-nő közti párkapcsolatot, a reprodukcióra irányuló szexet és a férfiasság/nőiesség sztereotip kategóriáinak való megfelelést várja el. A társadalom minden szintjén megjelenik az egyes emberek közötti interakciókban és az intézményrendszerekben is.

 


 

heteroszexizmus

Olyan ideológia, amely alsóbbrendűként kezeli a nem heteroszexuálisokat (éppúgy, ahogy a rasszizmus alsóbbrendűnek nyilvánít egyes fajokat, vagy ahogy a szexizmus az egyik – jellemzően a férfi – nem felsőbbrendűségét hirdeti), elítéli és diszkriminálja azokat, akik nem illeszkednek bele a heteronormatív társadalmi rendbe.

 


 

jóindulatú szexizmus

Olyan nézetek, amelyek a nőket olyan pozitív jellemzőkkel ruházzák fel, mint például az érzelmesség, a kedvesség és a másokról való gondoskodás. Ezek a nézetek szeretetre méltó és inkompetens, védelemre szoruló személyekként írják le a nőket. A jóindulatú szexizmus jutalmazó értékelésként nyilvánul meg a hagyományosan előírt szerepeket betartó nők számára, és egyben felhatalmazást ad azon férfiak kezébe, akik a szerintük erre rászoruló nők védelmezőiként pozícionálhatják magukat.

 


 

kortárs-segítő csoport

Olyan iskolai kortárs segítők, akiket az adott iskola szakemberei (pl. iskolapszichológus, gyógypedagógus) vagy civil szervezetek kiképeznek erre a feladatra. A kortárs segítőkhöz fordulhatnak diákok személyes konfliktusok, iskolai problémák esetén, amikor mediátorra van szükségük, illetve kortárs segítők foglalkozhatnak a tanulási nehézségekkel küzdő vagy pl. autista diákok iskolai beilleszkedésével is, vagy a függőségek (pl. drog, alkohol) elleni küzdelemmel is.

 


 

LMBTQI+

Betűszó, amely a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális szexuális irányultságú illetve nemi identitású személyeket és csoportokat foglalja magában. A + jel használata arra utal, hogy vannak olyan nem heteroszexuális és/vagy nem cisznemű személyek és csoportok, akik úgy érzik, ezek a kategóriák nem fedik le az ő szexuális irányultságukat vagy nemi identitásukat.

 


 

mozaikcsalád

Olyan kétszülős család, ahol az egyik vagy mindkét félnek vannak korábbi házasságából gyermekei, és lehet közös gyermekük is.

 


 

nemi alapú diszkrimináció

Olyan hátrányos megkülönböztetés, amely a nemük miatt ér embereket. Nemi alapú diszkrimináció például az, amikor egy ugyanolyan végzettségű és tapasztalattal rendelkező nő ugyanazért az adott munkáért kevesebb bért kap, mint egy férfi, vagy amikor azért nem nőt vesznek fel egy adott munkahelyre, mert „úgyis szülni fog”.

 


 

nemi alapú erőszak

Olyan erőszakos cselekedet, amely egy személy ellen annak társadalmi vagy biológiai neme alapján irányul. A nemi alapú erőszak lehet szóbeli, lelki, fizikai, gazdasági vagy szexuális. Ide tartozik a családon belüli erőszak, a nemi erőszak, a szexuális kihasználás és zaklatás, az iskolai vagy munkahelyi megfélemlítés, a homofób és transzfób (azaz melegek és transzneműek ellen irányuló) zaklatás, az emberkereskedelem és a kényszerprostitúció. Férfiak és nők is elszenvedhetik, de leggyakoribb formája a nők és lányok elleni erőszak.

 


 

nemi esélyegyenlőség

Azonos esélyek biztosítása (azaz a diszkrimináció tilalma) a nők és férfiak számára a társadalmi részvételhez és egyéni érvényesüléshez.

 


 

nemi identitás

Az az érzés, hogy valaki férfinak vagy nőnek érzi magát. Ez nem feltétlenül esik egybe az adott személy biológiai nemével, különösen a transznemű és interszexuális emberek esetében. A biológiai nem, a nemi identitás és a szexuális irányultság nem következik logikusan egymásból.

 


 

nemi önkifejezés

Az a mód, ahogyan egy ember a külső megjelenésével és/vagy viselkedési, öltözködési, hajviseleti, hangbeli és egyéb külső testi jellemzőivel kifejezi, hogy melyik nemhez tartozik.

 


 

nemi szerepek

Egy adott társadalomban és korszakban kulturálisan meghatározott normák, amelyek előírják, hogy a férfiként és nőként meghatározott embereknek hogyan kell viselkedniük, kinézniük, milyen tevékenységeket kell folytatniuk az élet különböző területein, hogyan kell viszonyulniuk a másik nemhez és a saját nemükhöz. A férfi és női nemi szerepeket többnyire ellentétpárokként határozzák meg, ezért ezek sok esetben korlátozzák a nők és férfiak önkifejezését, illetve társadalmi szinten lehatárolt pozíciókat jelölnek ki számukra.

 


 

pozitív diszkrimináció

Olyan intézkedés, amely a hátrányos helyzetben lévők segítését, azok esélyegyenlőségének megteremtését tűzi ki célul. Ebben az esetben jogi értelemben a formális egyenlőség meghátrál a valódi, tartalmi egyenlőség előtt. Nem többletjogok osztogatásáról van szó, hanem a társadalomban valamilyen szempontból hátrányos helyzetben lévő személyek olyan szintre juttatásáról, hogy képesek legyenek élni az egyébként mindenkit megillető alapjogaikkal.

 


 

queer

Olyan személy, aki nem azonosul az embereket két pólusra osztó heteronormatív szemléletmóddal; nemi identitás tekintetében elutasítja a kétpólusú nő/férfi felosztást, szexuális irányultság tekintetében pedig a merev hetero-homo-biszexuális kategorizálást.

 


 

rejtett tanterv

Az az ismeretanyag, amelyet a tanulók implicit módon, nem tervezetten, a tananyagon kívül sajátítanak el az oktatási intézményekben, tanáraiktól, társaiktól, valamint az intézmény működéséből. Ide tartoznak például a közösségi viselkedésre vonatkozó ismeretek, az intézményi normák és az intézmény társas terében való eligazodás megtanulása. E tanulási folyamatot erősen áthatják a nemi szocializáció normái, így a rejtett tanterv hozzájárul a nemek közti egyenlőtlenségek fenntartásához és újratermeléséhez.

 


 

szexizmus

Nemi alapú hátrányos megkülönböztetés. Hasonlóan a rasszizmushoz, a hátrányosabb társadalmi helyzetben lévő csoport megkülönböztetése a hatalommal bíró, előnyösebb helyzetben, a társadalmi hierarchiában magasabb pozícióban lévő csoport által. A szexizmus esetében a jellemzően diszkriminált csoport a nők, a diszkrimináló csoport pedig a férfiak.

 


 

szexuális irányultság/orientáció

Az a tulajdonság, amely meghatározza, hogy valaki milyen nemű személyekhez vonzódik (vagy nem vonzódik) szexuálisan. A szexuális irányultság nem merev kategória, az életút során változhat.

 


 

szivárványcsalád

Olyan család, ahol azonos nemű párok nevelnek gyerekeket. A gyerekek vagy valamelyik partner előző, heteroszexuális házasságából vagy párkapcsolatából származnak, vagy örökbefogadás, illetve mesterséges megtermékenyítés útján kerülnek a szülőkhöz.

 


 

sztereotípia

Olyan sematikus, általánosító pozitív vagy negatív elképzelések, tulajdonságok együttese egy adott társadalmi csoportról, amelyet anélkül tulajdonítunk egyéneknek is, hogy az adott egyént ismernénk.

 


 

társadalmi nem (gender)

Azon tulajdonságok, viselkedések, szerepek, önkifejezési módok összessége, amelyeket egy adott társadalom egy bizonyos történelmi időszakban a biológiai nemük alapján nőként és férfiként definiált személyeknek tulajdonít, illetve tőlük elvár. Azt, hogy valaki nő vagy férfi, az adott személy biológiai és társadalmi neme együttesen határozza meg.

 


 

transznemű

Olyan személy, akinek a nemi identitása és/vagy nemi önkifejezése eltér a születésekor kapott biológiai nemétől. A transznemű emberek szexuális irányultsága is sokféle lehet, hasonlóan a cisznemű emberekhez.